Freelancer: ecomoglio
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Lion_02 mockup

Hi, here´s a second draft for the lion character. Thanks.

Bài tham dự cuộc thi #47 cho Illustrate Cartoon Lion for New Company
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.