Freelancer: DreamDesign10
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

SAVVY LOGO

Hello Sir, here is my 1st entry into this contest. Any suggestion will be appreciated to improve the design of the logo. Thanks & Regards

Bài tham dự cuộc thi #48 cho Design a Logo for new handyman site
Bài tham dự #48

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.