Freelancer: missseven
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

The globe shaped built by dots represents the concept of HD.

Bài tham dự cuộc thi #94 cho Design a Logo for Telecom Business
Bài tham dự #94

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.