Freelancer: domtan22
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pips.fr

This one sinifies the candles and also indicating the brands linkage with trading and its invite to customers that it is time to trade

Bài tham dự cuộc thi #19 cho Trading Firm
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.