Freelancer: RonRamores
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Jewelry design

This is my 2nd and 3rd entry. My first entry is #48. Feel free to give feedback. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #162 cho Design a Logo for jewlery design business
Bài tham dự #162

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.