Freelancer: vidklopcic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

clean, simple, and easy for print!

If you choose this logo I will send you Photoshop file with layers. There you can change colour of logo etc.. If you want any changes feel free to contact me.

Bài tham dự cuộc thi #22 cho Design a Logo for a Steelpan Instrument
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.