Freelancer: ahadsaykat
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

kooey's logo

i have designed this logo based on your idea . i hope you will like it.

Bài tham dự cuộc thi #43 cho Design a Logo for KOOEY
Bài tham dự #43

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.