Freelancer: geniedesignssl
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Quality SaaS Logo

I have designed previous entry making 'SaaS' with Corporate Blue color. Thanks

Bài tham dự cuộc thi #50 cho Quality logo
Bài tham dự #50

Bảng thông báo công khai

  • geniedesignssl
    geniedesignssl
    • cách đây 5 năm

    Hi. I have changed the color with BLUE. Thanks

    • cách đây 5 năm