Freelancer: ciprian91
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

second picture

i modified the 404 text to make it look like it came from the explosion. hope you'll like it.

Bài tham dự cuộc thi #19 cho Design an image for a 404 page
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.