Freelancer: wastrah
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

BCJ and Auka

A various design for BCJ and Auka company. Expecting for feedback thanks.

Bài tham dự cuộc thi #17 cho Design a Logo for BetterCanadainJobs.ca
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.