Freelancer: quangarena
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo#3

hello! this is my design, i hope you like it, if you have more suggestions, please give your feedback, thanks!

Bài tham dự cuộc thi #38 cho I need to improve my existing logo
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.