Freelancer: quangarena
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo#4

hello! this is my design, i hope you like it, if you have more suggestions, please give your feedback, thanks!

Bài tham dự cuộc thi #39 cho I need to improve my existing logo
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.