Freelancer: anjanadutt
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Digipunch logo 4

Since its a Digital Punching Bag, I thought a visual of the bag may work well

Bài tham dự cuộc thi #52 cho I need to improve my existing logo
Bài tham dự #52

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.