Freelancer: Omair2011
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Aletex IT

Hi, check my logo and i would welcome your feedback.

Bài tham dự cuộc thi #39 cho Design a Logo for my IT Business
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

  • Omair2011
    Omair2011
    • cách đây 5 năm

    Hi, please feedback. I would really appreciate your feedback. Thanks

    • cách đây 5 năm