Freelancer: lvlUPDesign
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Metallpflege Logo

Strong and Clean logo, easly recognizable, feedback is allways wellcome

Bài tham dự cuộc thi #36 cho Logodesign for existing shop
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.