Freelancer: mark120490
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

ledlys

here is my entry. as you can see i used gradient black background. but any changes can be made..

Bài tham dự cuộc thi #52 cho Design a logo for the web-site www.ledlys-as.no
Bài tham dự #52

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.