Freelancer: MonsterGraphics
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo_01

Hey ! kindly check my designs, they are simple, professional and unique. this is the logo.hope you like them. thanks.

Bài tham dự cuộc thi #42 cho Design a Logo for a blog
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.