Freelancer: creativodezigns
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo design for Wayfarer Studios

Hi I'm waiting for your feedback on my design. If you want me to do any alterations or if you have any other comments let me know . Thanks :)

Bài tham dự cuộc thi #6 cho Design logo for a company
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.