Freelancer: Rushiad
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cera Stribley

hello sir, here is new logo design for cera with two color and single color please check it and give your feedback.

Bài tham dự cuộc thi #59 cho Design a Logo for architecture company
Bài tham dự #59

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.