Freelancer: rssl
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

KOLT LOGO.

The XY is symbol for men and the triangle is stand for empire. Hope you like it :)

Bài tham dự cuộc thi #66 cho Design a Logo for a shop
Bài tham dự #66

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.