Freelancer: ixanhermogino
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Imagination is colorful. So I used light and dark colors for the logo. It's simple yet looks professional. I hope you like it. And please give me feedback.

Bài tham dự cuộc thi #135 cho Design a Logo for ImagineIT Solutions
Bài tham dự #135

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.