Freelancer: Minxtress
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Minxtress - Version 3

Another version of the improved logo, made it a bit more simple. Let me know which one you like better! Thank you for your time.

Bài tham dự cuộc thi #54 cho Design a Logo for NeighborFit
Bài tham dự #54

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.