Freelancer: thakidmz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Slampole - LOGO by Mo Aung

colour scheme of blue and red. simplistic yet engaging.

Bài tham dự cuộc thi #92 cho Slampole logo design
Bài tham dự #92

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.