Freelancer: ManognaR
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Technogy

hello my 1st concept with two backgrounds as u briefed should be looked upon

Bài tham dự cuộc thi #42 cho Design a Logo for Technogy
Bài tham dự #42

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.