Freelancer: bokininja80
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

new logo

hi, this is another type of logo I made for you, please feedback best regards, bojan

Bài tham dự cuộc thi #129 cho Design a Logo for a restaurant in bali with unique structure
Bài tham dự #129

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.