Freelancer: smartdesigner007
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo sample

Dear sir/Madam, this design is little bit change with light green color. it looks like the star moving fast. Thank you.

Bài tham dự cuộc thi #198 cho STAR PERSONAL TRAINING logo and branding design
Bài tham dự #198

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.