Freelancer: mgstefanescu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Crafted Hearts - V2

Crafted Hearts - V2. Final result comes in vector 100% Illustrator.

Bài tham dự cuộc thi #15 cho Design a Logo for Crafted Hearts
Bài tham dự #15

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.