Freelancer: rheyx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

HASSLE FREE PHONE REPAIR

The icon mainly tells the customers that they should be at ease and expect that they're units will be automatically repaired.

Bài tham dự cuộc thi #46 cho Design a Logo for a phone repair company.
Bài tham dự #46

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.