Freelancer: Shiriharusha
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Happy E!

The logo symbolizes a happy person talking, I've used a combination of the 50% darker blue from MS word and a warmer Purple to go along with it.

Bài tham dự cuộc thi #105 cho Design a Logo for My Company
Bài tham dự #105

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.