Freelancer: Erathic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

CLOACKED - Logo and variant

Here's some progress on the design, I tried to design it to stand out of the mainstreams icons, how do you find it so far ?

Bài tham dự cuộc thi #78 cho 5 new service logos (and app icons) / possible new main logo
Bài tham dự #78

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.