Freelancer: ashbrawler12
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

A complete flyer for a fan app

all sides are given and i generated a "qr code" that redirect you to your website

Bài tham dự cuộc thi #13 cho Fact sheet/flyer for a Fan Smartphone App
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.