Freelancer: CasteloGD
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Logo Proposal

This is my first approach for what could be your new logo. If you have any feedback, please do not hesitate, I'll be glad to work further on the designing.

Bài tham dự cuộc thi #43 cho Jobitos Bakery logo design
Bài tham dự #43

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.