Freelancer: falva26
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Blue Flame

I'm glad you liked my first design, but I reviewed it again and definitely saw room for improvement. Thus, I did this concept. I sincerely hope you like the new logo.

Bài tham dự cuộc thi #53 cho Design a Logo for an ecig company
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.