Freelancer: muhammadnuman
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Mamie's Blues Cover Art

Hi, here's my cover design for Mamie's Blues, hope you find what you need. Please drop a feedback or rate, what do you think? thank you :)

Bài tham dự cuộc thi #25 cho Cover Art for an eBook
Bài tham dự #25

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.