Freelancer: nishadcds
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logos with slogans - 10 designs

'Curly hair for that Curvy body' 'Curvy body meets Curly hair' 'Curls for those Curves' 'when curves meet curls' 'curls for the fit' my curves my curls! 'Curvilicious meets Curltastic! 'Curls for Curves! Curling iron for the Pumping iron Curly Spector is my stylist!

Bài tham dự cuộc thi #160 cho Write a tag line/slogan for a t-shirt.
Bài tham dự #160

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.