Freelancer: vizions65
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Pelican web

Pelican web .. font is "Vivaldi" :) .. treble clef pelican .. beak and hare is also a mike .. looks amazing on the web too

Bài tham dự cuộc thi #79 cho Design a Logo for "Pelican Music"
Bài tham dự #79

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.