Freelancer: NataliaFaLon
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sample Logo

Hi, this is my interpretation of your brand, I appreciate your feedback. Regards. My portfolio: http://issuu.com/imaginandoando/docs/natalia_fajardo_portafolio_2013

Bài tham dự cuộc thi #82 cho Design a Logo for "Pelican Music"
Bài tham dự #82

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.