Freelancer: elisabetalfaro
Chia sẻ:
Báo cáo lượt tham dự

Bamboo

Mix of different natural materials used in Handmade Jewellery.

Bài tham dự cuộc thi #95 cho Design a Logo for a new jewellery business
Bài tham dự #95

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.