Freelancer: arievilomusic
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My entry

hey, good morning! here is my entry: https://soundcloud.com/mearievilo/frozen-song-vocal-tuning-demo?si=720d0d1c99e848629ac96f1bfd22ef83&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      2
                     cho                       Vocal Tune 5-year-old singing Disney Song.
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.