Freelancer: Tsyganov8
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Frozen 2

I tried to make the voice as clean as possible with the addition of vfx effects. 30-second example at the link https://drive.google.com/file/d/1BEQciY35cEDd2FLz6elCxhhlpf4gE16S/view?usp=sharing

Bài tham dự cuộc thi #4 cho                         Vocal Tune 5-year-old singing Disney Song.
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.