Freelancer: arpitaghatak
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

sample: 200 words

This is a sample write-up describing a bar in a tourist destination. Please refer to the attached image. Thanks.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     4 x urgent travel articles needed within 3 days
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.