Thuê Dọn đường Kế toán Kiến trúc phần mềm Phân tích tài chính Kĩ thuật hóa học Biotechnology Experts

 • Dọn đường
 • Kế toán
 • Kiến trúc phần mềm
 • Phân tích tài chính
 • Kĩ thuật hóa học
 • Công nghệ sinh học
 • Bahrain
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê zeeshanahmed27
  0.0
  1 Nhận xét $20 USD mỗi giờ
  If there is a PoC(Proof of concept) or new technology/platform that requires some initial understanding, I am the person everyone looks up to. In past 8 years, there have been numerous Projects that I have single handedly covered. I take very less time to get onboard on a new task/project, and stay confident...
  If there is a PoC(Proof of concept) or new technology/platform that requires some initial understanding, I am the person everyone looks up to. In past 8 years, there have been numerous Projects that I have single handedly covered. I take very less time to get onboard on a new task/project, and stay confident throughout till the delivery of the task/project. My key expertise are in JAVA and Angular. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự