Thuê .NET Developers

 • .NET
 • Belgium
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê tdcmystere
  1.1
  1 Nhận xét $30 USD mỗi giờ
  Hi, Linux and Windows administrator since 15 Years, i have a big experience in Linux and windows administration, Network and Security. Great skills with Windows AD, Backup solutions, Replication solutions Linux Windows - MySQL/MsSQL. Loadbalancing, VPN, Plesk,Cpanel,CDN, Apache, ipatble, bash,C#, PHP. PBX:...
  Hi, Linux and Windows administrator since 15 Years, i have a big experience in Linux and windows administration, Network and Security. Great skills with Windows AD, Backup solutions, Replication solutions Linux Windows - MySQL/MsSQL. Loadbalancing, VPN, Plesk,Cpanel,CDN, Apache, ipatble, bash,C#, PHP. PBX: Asterisk, Issabel, Jitsi-meet. Virtualisation: OpenVZ/KVM Proxmox, OVZ, XEN, Virtuozzo, VmWare. QNAP ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""