Thuê Đánh máy Word Tìm kiếm web Slogan Creators

 • Đánh máy
 • Word
 • Tìm kiếm web
 • Khẩu hiệu
 • Burundi
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Hire   Aristondiho
Hire   Aristondiho

  Aristondiho Aristondiho

  Burundi $10 USD / hour
  Multilingual civil engineer
  Burundi
  2.0
  2 đánh giá 2 đánh giá $10 USD mỗi giờ
  我是汉语精通的非华人,来自布隆迪。 我第一外语是法语,第二外语是英文,第三外语是汉语。我在语言方面很有把握。 我在中国待了一年多,深深地了解了中国文化,也参加过第十届汉语桥中文比赛。 我也是建筑专业本科毕业的。 希望你和我有缘。 J'ai appris le Français depuis l'école primaire et l'anglais depuis l'école secondaire. J'ai encore fait le cours de chinois en Chine et à l'Université du Burundi en même temps que le Génie civil. I was...
  我是汉语精通的非华人,来自布隆迪。 我第一外语是法语,第二外语是英文,第三外语是汉语。我在语言方面很有把握。 我在中国待了一年多,深深地了解了中国文化,也参加过第十届汉语桥中文比赛。 我也是建筑专业本科毕业的。 希望你和我有缘。 J'ai appris le Français depuis l'école primaire et l'anglais depuis l'école secondaire. J'ai encore fait le cours de chinois en Chine et à l'Université du Burundi en même temps que le Génie civil. I was born in a Burundi where the official language is French and was raised in Tanzania where the official language is English. I also studied in China for more than one year and paricipated in the 14th Chinese Bridge Competition. I am graduated in Civil Engineering at University of Burundi. ít hơn
 • Hire Aristondiho

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự