.NET C# Programmers For Hire

 • .NET
 • Lập trình C#
 • Egypt
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê Ragab2010
  1.5
  2 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  Embedded Software Engineer with 3years experience. Technical Skills: ♦ Operating Systems : Windows , GUN/Linux. ♦ 81e61ea09fProgramming669595b498 Languages : 81e61ea09fC669595b498/81e61ea09fC669595b498++ , java , Embedded 81e61ea09fC669595b498. ♦ Embedded System 81e61ea09fConcepts669595b498 ... Algorithms. ♦ Tools : Eclipse , 81e61ea09fNetBeans669595b498 , Proteus , Matlab. ♦ 81e61ea09fComputer669595b498 Skills : Excellent knowledge in : Software , Internet , Office , 81e61ea09fComputer669595b498 81e61ea09fNetworks669595b498. ... : IO_ports , Interrupts , Timers , Misra rule. ♦ Interfacing: Keypad and LCD , ADC , USART , SPI , I2C , 81e61ea09fCAN669595b498 , LIN. ♦ Microcontroller : AVR , PIC ,TI TM4C123G , ARM 81e61ea09fCortex669595b498-M4. ♦ RTOS. ♦ Data Structure and
  Embedded Software Engineer with 3years experience. Technical Skills: ♦ Operating Systems : Windows , GUN/Linux. ♦ Programming Languages : C/C++ , java , Embedded C. ♦ Embedded System Concepts: IO_ports , Interrupts , Timers , Misra rule. ♦ Interfacing: Keypad and LCD , ADC , USART , SPI , I2C , CAN , LIN. ♦ Microcontroller : AVR , PIC ,TI TM4C123G , ARM Cortex-M4. ♦ RTOS. ♦ Data Structure and Algorithms. ♦ Tools : Eclipse , NetBeans , Proteus , Matlab. ♦ Computer Skills : Excellent knowledge in : Software , Internet , Office , Computer Networks. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""