Thuê Game Designers

 • Thiết kế trò chơi
 • Germany
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê motiur03
  3.1
  2 đánh giá $5 USD mỗi giờ
  iOS Developer : o 4 years experience of developing native iOS game using objective c,cocos2d,swift. o Experienced in all type of re-skin work (Layout fixing, bug fixing, integrating ad & changing logo, sound, background etc ) o 30 + app in app store.
  iOS Developer : o 4 years experience of developing native iOS game using objective c,cocos2d,swift. o Experienced in all type of re-skin work (Layout fixing, bug fixing, integrating ad & changing logo, sound, background etc ) o 30 + app in app store. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự