Thuê English Translators

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Greece
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê chriskerpini
  3.5
  4 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  Professional translations English -> Greek, technical topics, hardware, software, websites Certified in Linux (LPI) and UNIX (HP CSA) - certified HP instructor with 16+ years experience eBay, Amazon, Playtrade experience (4+ years), using many different e-commerce tools and environments MS Office - VBA scripting...
  Professional translations English -> Greek, technical topics, hardware, software, websites Certified in Linux (LPI) and UNIX (HP CSA) - certified HP instructor with 16+ years experience eBay, Amazon, Playtrade experience (4+ years), using many different e-commerce tools and environments MS Office - VBA scripting (mainly Excel) Perl and shell scripting (trainer, advanced levels) ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""