Thuê Javascript Developers

 • Javascript
 • Greece
Gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê dimkazakos
  3.2
  6 đánh giá $40 USD mỗi giờ
  I like to code... but i like more to decode... Ioncube, Zend Guard, SourceGuardian, PhpShield, Nu-coder, Bcompiler, Mmcache, Php-Beast, PhpShadow, eAccelerator, Ioncube24, etc. Deobfuscate js, .net, py files. Remove VBA password, fix/write VBA scripts. http://phpdecode.xyz
  I like to code... but i like more to decode... Ioncube, Zend Guard, SourceGuardian, PhpShield, Nu-coder, Bcompiler, Mmcache, Php-Beast, PhpShadow, eAccelerator, Ioncube24, etc. Deobfuscate js, .net, py files. Remove VBA password, fix/write VBA scripts. http://phpdecode.xyz ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""