Thuê Adobe Flash Photoshop .NET jQuery / Prototype Lập trình C++ Phát triển phần mềm SQL Developers

 • Adobe Flash
 • Photoshop
 • .NET
 • jQuery / Prototype
 • Lập trình C++
 • Phát triển phần mềm
 • SQL
 • Hong Kong
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Bài thi

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

Showing 1 results
 • Thuê johnman2100

  johnman2100

  Hong Kong $60 USD / hour
  Full Stack Developer (Mobile/Web)
  Hong Kong
  5.1
  2 đánh giá $60 USD mỗi giờ
  I am a professional full-stack mobile/Web developer with over 12 years of software development experience Portfolio experience includes front and back end web development including a number of responsive web applications. Web development specialties include custom web app marketplaces, enterprise solutions, and SEO...
  I am a professional full-stack mobile/Web developer with over 12 years of software development experience Portfolio experience includes front and back end web development including a number of responsive web applications. Web development specialties include custom web app marketplaces, enterprise solutions, and SEO performance. PROFESSIONAL SERVICES ✓ Hybrid Mobile App (Ionic Framework/React Native/Redux/Flutter) ✓ Android(Java) /iOS(Swift, Objective C) ✓ React.js, Vue.js, Angular.js, Angular 7.0 ✓ ASP.NET MVC, C#, Qt ✓ Linux, Embedded Linux ✓ LAMP stack (PHP/Apache/MySQL, HTML/CSS/Javascript) ✓ Django(python) ✓ Laravel/Shopify/Wordpress/CodeIgniter ✓ Database(MySQL, MongoDB, SQLite3, PostgreSQL) ✓ MEAN stack(Node.js/Express/MongoDB/Angular) QUALITY ASSURED ✓ 99day free code fixes for any WP update error included *unbeatable! ✓ Clear order numerical itemization provided at the start ✓ Continued low-cost support for additions ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự