Thuê PHP Anything Goes Assistants

 • PHP
 • Bất kì công việc gì
 • Hong Kong
Các gợi ý:
nhiều hơn

Quốc gia

Địa điểm cụ thể

Kiểm tra

Mức giá theo giờ (USD)

Phân hạng

Trực tuyến

 • Thuê whizwigmarvel
  4.5
  15 đánh giá $19 USD mỗi giờ
  "Quality is much better than Quantity, One home run is much better than two doubles." ___________Steve Jobs My Chinese name is Yu Jun, and Nickname is Donnie Chan. I have experience for programming and server administration...
  "Quality is much better than Quantity, One home run is much better than two doubles." ___________Steve Jobs My Chinese name is Yu Jun, and Nickname is Donnie Chan. I have experience for programming and server administration while over 15 years. - My main skill is as follows. ✔ Web programming : PHP, jQuery, Node.js, Angular.js, React.js, Electron.js, Python ✔ Framework : CodeIgniter, Laravel, Sopify, Magento, Slim, Wordpress, Yii2 ✔ Mobile programming : iOS, Android, Swift, Objective C, iONIC, React Native ✔ Desktop programming : C/C++, C#, Java, QT, Mac OS, Linux ✔ Other programming : Blockchain, Wallet, Cryptocurrency, Asterisk PBX ✔ Server administration : AWS, Linux, Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL ✔ Security : Web security, SSL, SELinux, Firewall, OpenVPN, Radius ✔ Embedded programming : ARM, Firmware ít hơn
 • Thuê ezworker
  2.4
  3 đánh giá $20 USD mỗi giờ
  I am skilled in Wordpress and web hosting I can setup wordpress site, customize wordpress theme and develop custom plugin for clients. Also I setup server for clients to host their site. skilled in cpanel and plesk.
  I am skilled in Wordpress and web hosting I can setup wordpress site, customize wordpress theme and develop custom plugin for clients. Also I setup server for clients to host their site. skilled in cpanel and plesk. ít hơn

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến

ơi, đây là một số freelancer đang ngoại tuyến liên quan đến ""

Thuê Các Freelancer Giỏi Nhất Với Kỹ Năng Tương Tự